1.1 Allmänna villkor – Svensk Publikreklam Hyra av reklamplats i bowlinghall

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Svensk Publikreklam AB, härefter kallad leverantören eller SPR, till Kunden. För det fall att det i avtalet eller till avtalet hörande bilagor finns bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall avtalets bestämmelser och till avtalet hörande bilagor äga företräde. Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av avtalet mellan parterna.

 1. Tjänster

Tjänsten skall tillhandahållas i enlighet med vad som särskilt avtalats muntligen via muntligt avtal mellan Leverantör och Kund och/eller skriftligen baserat på exempelvis konversationer via e-post eller offerter som skickats från Leverantör till Kund. Leverantören äger rätten att göra tillägg till, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats under avtalsperioden. Leverantören får företa förändringar i tjänsten när som helst under avtalsperioden efter att Kunden underrättats därom. Kunden har då rätt att tidigast tre månader innan avtalsperiodens slut säga upp tjänsten till upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Leverantörens förändringar än vad som anges i denna punkt. Kunden äger rätt att beställa andra tjänster eller ytterligare tillägg till avtalade tjänster. I detta fall skall dessa beställningar skriftligen meddelas Leverantören. I de fall Leverantören har möjlighet att erbjuda dessa andra tjänster eller tillägg utgår extra kostnader enligt vid var tid gällande prislista eller enligt annan överenskommelse.

Kund äger rätt att begära önskemål på ändringar av korrektur en gång per reklamperiod, ytterligare ändringar genomförs enligt för tiden gällande prislista. I dessa fall skall Leverantören inom 60 dagar korrigera texter, bilder eller kontaktuppgifter.

 1. Leverantörens åtaganden

Leverantören åtar sig att:

1) tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats;

2) fullgöra sina åtagande enligt gällande lagar och förordningar;

3) utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.

4) Reservera kundens reklamplats innevarande reklamperiod och kommande reklamperiod så länge inte kunden meddelat Leverantören om uppsägning enligt punkt 15 eller om avtalet med bowlinghallen inte kan fortgå.

 1. Kundens åtagande vid hyra av reklamplats

Kunden åtar sig från tid till annan att:

1) Återkomma med godkännande eller skicka in korrektur till SPR enligt överenskommet.

2) Att i god tid till Leverantören meddela, dock senast 3 månader innan eventuell uppsägning av hyrd reklamplats för att Leverantören ska hinna hyra ut reklamplats till annan;

3) Att i rätt tid betala förfallna avgifter, eventuella påminnelseavgifter och fakturor.

 1. Uppsättning av bowlingreklam

SPR skickar in och sätter upp reklam bowlinghallen den 1e nästkommande månad förutsatt att korrektur är godkänd eller inskickad av kunden. Leverantören äger rätt att debitera Kunden för skäliga kostnader som kan hänföras till dröjsmål orsakade av Kunden.

 1. Avgifter

Avgifter utgår enligt Leverantörens vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter. Har inte fast pris uttryckligen avtalats äger Leverantören rätt att löpande justera priset. Avgiftsjustering skall på lämpligt sätt aviseras i förväg.

Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet. Om inte annat följer av avtalet, medger Kunden Leverantören att debitera avgifter då reklamplatsen är bokad eller från det tidigare datum då Kunden bokat reklamplats.

 1. Betalning

Rörliga och fasta avgifter faktureras i förskott, årsvis och inför kommande avtalsperiod eller inom 3 dagar från och med muntligt eller skriftligt godkänt avtal. Betalningsvillkor är 15 dagar netto om ej annat överenskommits. Har full betalning inte skett senast tio (10) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören att med omedelbar verkan stänga avtalade tjänster tills full betalning sker. Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om femton (15) procent, från förfallodagen till dess full betalning sker. Leverantören äger dessutom rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter. Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.

Leverantören äger rätt att utföra kreditupplysning på Kunden innan beställd tjänst startas. Leverantören kan begära att Kunden, som säkerhet för beställda tjänster, begära att kunden betalar för hyrd reklamplats i förskott. Kunden skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 5 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

 1. Immateriella tillgångar

Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, manualer, författade texter, design, layout eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören, är och förblir Leverantörens, eller dess licensgivares, egendom. Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den korrektur som görs tillgänglig för Kunden för Kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Leverantörens utrustning, korrektur, manualer, författade texter, design, layout eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören om inte annat avtalats.

 1. Leverantörens skadeståndsansvar

Leverantörens ansvar för tjänsten omfattar inte fel som är av mindre betydelse för tjänstens avsedda användning eller som inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Kunden.

Leverantören ansvarar endast för skador som orsakats genom försummelse av Leverantören men ej av Leverantören anlitad underleverantör. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Kunden kan tänkas göra. Leverantören ansvarar inte heller för skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla åtagande gentemot tredje man eller annan skada som inte rimligen kunnat förutses av Leverantören.

 1. Hävningsgrunder

Om part gör sig skyldig till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast trettio (30) dagar efter det att skriftliga anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet. Part har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

 1. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter avses bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet. Om ett force majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas så att rådande omständigheter tas i beaktande gällande dess skyldigheter.

 1. Överlåtelse av avtal

Kundens överlåtelse av avtalet får endast ske efter skriftligt godkännande från Leverantören och ny avtalspart. Leverantören äger rätt att överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal samt att överlåta avtalet i samband med fusion, förvärv eller annan omstrukturering av Leverantörens verksamhet. Parterna äger rätt efter skriftligt meddelande överlåta avtalet till ett bolag som part kontrollerar, eller till bolag som kontrollerar part eller till bolag som tillsammans med sådant tidigare nämnt bolag kontrollerar part, förutsatt att överlåtande part fortsatt är solidariskt ansvarig för skyldigheterna i avtalet.

 1. Sekretess

Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera part erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part.

 1. Ändring av Villkor

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats. Leverantörens villkorsändringar skall aviseras med minst en (1) månads varsel. Om avtalsändring är till väsentlig nackdel för Kunden äger Kunden rätt att säga upp avtalet med verkan tidigast från och med avtalad avslut av tjänsten.

 1. Avtalsperiod

Avtalet gäller från den dag avtalet godkänts (muntligt eller skriftligt) av Kunden eller vid den tid när beställning erhållits. Avtalet gäller därefter under en avtalsperiod om 12 månader om inget annat uttryckligen anges i avtalet, räknat fr.o.m dagen för tjänstens driftsättning från Leverantörens sida.

 1. Konsekvenser av avtalets upphörande

När avtalet upphör förfaller också Kundens rätt att nyttja Leverantörens tjänster. Detta innebär i praktiken att författade texter, design, layout och korrekturer inaktiveras.

 1. Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. Första instans är Borås Tingsrätt. På avtalet i sin helhet skall svensk lag tillämpas.